Tin mới
Đang tải...
Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015


BÀI TẬP CĂN BẢN 
(If Else - Vòng Lặp - Hàm)


Bài 1/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1+2+3+...+n .Bài 2/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1^2+2^2+3^2+...+n^2 .Bài 3/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1+1/2+1/3+...+1/n .Bài 4/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1/2+1/4+...+1/2n .Bài 5/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1+1/3+1/5+...+1/(2n+1) .

Bài 6/4/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1/(1*2)+1/(2*3)+...+1/(n*(n+1)) .

Bài 7/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1/2+2/3+3/4+...+n/(n+1) .

Bài 8/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1/2+3/4+5/6+...+(2n+1)/(2n+2) .

Bài 9/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1*2*3*...*n .

Bài 10/5/SBT Thầy NTTMK:Tính T(x,n)=x^n .

Bài 11/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1+1*2+1*2*3+...+1*2*3*...n .

Bài 12/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=x+x^2+x^3+...+x^n .

Bài 13/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=x^2+x^4+...+x^2n .

Bài 14/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=x+x^3+x^5+...+x^(2n+1) .

Bài 15/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+...+1/(1+2+3+...+n)

Bài 16/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=x+x^2/(1+2)+x^3/(1+2+3)+...+x^n/(1+2+3+...+n)

Bài 17/5/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=x+x^2/2!+x^3/3!+...+x^n/n! .

Bài 18/6/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1+x^2/2!+x^4/4!+...+(x^(2n))/(2n)! .

Bài 19/6/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=x+x^3/3!+x^5/5!+...+x^(2n+1)/(2n+1)! .
Mình làm gộp 10 bài từ bài 20 -> 29 nhé ! Bên trong có ghi rõ đề bài ^^

Bài 30/6/SBT Thầy NTTMK:Cho số nguyên dương n.Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số hoàn thiện hay không ?

Bài 31/7/SBT Thầy NTTMK:Cho số nguyên dương n.Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không ?

Bài 32/7/SBT Thầy NTTMK:Cho số nguyên dương n.Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số chính phương hay không ?

Bài 33/7/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=√(2+√(2+√(2+√(2+√2) ) ) ) có n dấu căn

Bài 34/7/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)= √(n+√(n-1+√(n-2+√(2+√1) ) ) ) có n dấu căn.

Bài 35/7/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)= √(1+√(2+√(3+√(n-1+√n) ) ) ) có n dấu căn .

Bài 36/7/SBT Thầy NTTMK Cách 1:Tính S(n)=√(n!+√((n-1)!+√((n-2)!++√(2!+√1!) ) ) ) có n dấu căn dùng đệ quy .

Bài 36/7/SBT Thầy NTTMK Cách 2:Tính S(n)=√(n!+√((n-1)!+√((n-2)!++√(2!+√1!) ) ) ) có n dấu căn không dùng đệ quy .

Bài 37/7/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n) = ... có n-1 dấu căn .

Bài 38/7/SBT Thầy NTTMK: Tính S(n) = ... có n dấu căn .

Bài 39/7/SBT Thầy NTTMK Cách 1: Tính S(n) = ... có n dấu căn bằng cách dùng đệ quy .

Bài 39/7/SBT Thầy NTTMK Cách 2:Tính S(n) = ... có n dấu căn bằng cách không dùng đệ quy .

Bài 40/8/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)= ... có n dấu căn .

Bài 41/8/SBT Thầy NTTMK: Tính S(n) = ... có n dấu phân số .

Bài 42/8/SBT Thầy NTTMK:Cho n là số nguyên dương.Hãy tìm giá trị nguyên dương k lớn nhất sao cho S(k)<n.Trong đó chuỗi S(k) được định nghĩa như sau: S(k)=1+2+3+...+k .
Mình làm gộp 4 bài từ bài 43 ->46 nhé,trình bày mỗi bài 1 hàm riêng tuy dài nhưng nhìn vô rất dễ hiểu !

Bài 47/8/SBT Thầy NTTMK:Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n

Bài 48/8/SBT Thầy NTTMK:Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n

Bài 49/8/SBT Thầy NTTMK:Cho số nguyên dương n.Hãy tìm chữ số đầu tiên của n .

Bài 50/9/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương n .

Bài 51 & 52/9/SBT Thầy NTTMK:Tìm chữ số lớn nhất & chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n .

Bài 53 & 54/9/SBT Thầy NTTMK:Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất & chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n .

Bài 56/9/SBT Thầy NTTMK:Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không ?

Bài 57 & 58 đề giống nhau y chang nhé : Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay không ?

Bài 59/9/SBT Thầy NTTMK:Hãy kiểm tra số nguyên dương n có phải là số đối xứng hay không ? .

Bài 60/9/SBT Thầy NTTMK:Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không ?

Bài 61/10/SBT Thầy NTTMK:Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có giảm dần từ trái sang phải hay không ?

Bài 67/10/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=x-x^2+x^3+...+((-1)^(n+1))*(x^n) .

Bài 68/10/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=-x^2+x^4+...+(-1^n)*(x^2n) .

Bài 69/10/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=x-x^3+x^5+...+(-1^n)*(x^(2n+1)) .

Bài 70/10/SBT Thầy NTTMK:Tính S(n)=1-1/(1+2)+1/(1+2+3)+...+(-1^(n+1))*(1/(1+2+3+...+n)) .

Bài 71/10/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=-x+(x^2)/(1+2)-(x^3)/(1+2+3)+...+(-1^n)*((x^n)/(1+2+3+...+n)) .

Bài 72/11/SBT Thầy NTTMK:Cách 1:Tính S(x,n)=-x+(x^2)/(2!)-(x^3)/(3!)+...+(-1^n)*((x^n)/(n!)) .

Bài 72/11/SBT Thầy NTTMK:Cách 2:Tính S(x,n)=-x+(x^2)/(2!)-(x^3)/(3!)+...+(-1^n)*((x^n)/(n!)) .

Bài 73/11/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=-1+(x^2)/(2!)-(x^4)/(4!)+...+(-1^(n+1))*((x^2n)/(2n!)) .

Bài 74/11/SBT Thầy NTTMK:Tính S(x,n)=-x+(x^3)/(3!)-(x^5)/(5!)+...+(-1^(n+1))*((x^(2n+1))/((2n+1)!)) .

Bài 75/11/SBT Thầy NTTMK:Kiểm tra số nguyên 4 byte có dạng 2^k hay không ?

Bài 76/11/SBT Thầy NTTMK:Kiểm tra số nguyên 4 byte có dạng 3^k hay không ?

Bài 78/15/SBT Thầy NTTMK:Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n.

Bài 87/26/SBT Thầy NTTMK:Tìm ra số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1+2+3+...+n >10000 .

Bài 88/27/SBT Thầy NTTMK:Hãy sử dụng vòng lặp for để xuất tất cả các ký tự từ A tới Z .

Bài 92/34/SBT Thầy NTTMK:Tìm BCNN và UCLN của 2 số nguyên dương a,b .

Bài 94/37/SBT Thầy NTTMK:Cách 1:Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5,7,93 .

Bài 94/37/SBT Thầy NTTMK:Cách 2:Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5,7,93 .

Bài 109/39/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình in bản cửu chương ra màn hình .

Bài 110/39/SBT Thầy NTTMK:Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ,2000đ,5000đ.Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể .

Bài 119/50/SBT Thầy NTTMK:Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n .

Bài 120/50/SBT Thầy NTTMK:Liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn n .

Bài 121/50/SBT Thầy NTTMK:Hãy viết chương trình liệt kê tất cả các số Amstrong nằm trong đoạn [1,1000000] .

ĐỀ BÀI LÀM THÊM:Liệt kê tất cả các số hoàn thiện nhỏ hơn n .

ĐỀ BÀI LÀM THÊM:Nhập vào 1 số nguyên dương n,kiểm tra xem số đó có phải là số Amstrong hay không ?

ĐỀ BÀI LÀM THÊM:Liệt kê tất cả các số Amstrong nhỏ hơn số nguyên dương n được nhập vào từ bàn phím .

ĐỀ BÀI LÀM THÊM:Tìm ra tất cả các số nguyên có 3 chữ số thỏa cùng lúc 2 điều kiện đó là tổng 3 chữ số cộng lại = 18 và số hàng chục = trung bình cộng 2 chữ số hàng trăm và hàng đơn vị .

Kiểm tra bit thứ n từ phải qua trái là bit 0 hay bit 1 ?

Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân (số không dấu).

Viết chương trình cho phép chuyển đổi số nguyên thập phân (có dấu) sang dạng nhị phân. (Cài đặt theo phương pháp xử lý bit) .

Viết chương trình cho phép chuyển đổi dãy bit nhị phân (nhập từ bàn phím) (dạng bù 2) sang dạng thập phân tương ứng. (Cài đặt theo phương pháp xử lý bit) .

Nhập vào số nguyên dương N:a> Đếm số lượng chữ số của N.b> Kiểm tra xem N có là số nguyên tố không ? c> Đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương N. Ví dụ n = 4525 thì kết quả là 2.

Tự nghĩ ra 5 số nhị phân (dùng 10 bit để biểu diễn), thử đổi các số đó sang hệ 10.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét